Winkelwagen

Winkelwagen is leeg

Klantenservice

Algemene Voorwaarden

1. Betrokken partijen
Onderstaande leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op alle handelingen en rechtshandelingen tussen onlinestickershop.nl (als zijnde leverancier) en U (als zijnde afnemer).

2. Totstandkoming van een overeenkomst
Een overeenkomst met U komt tot stand wanneer U na het plaatsen van een electronische bestelling(Bestelformulier) een electronische, bevestiging van onlinestickershop.nl heeft ontvangen. Deze overeenkomst is bindend.

3. Aanbiedingen
Alle aanbiedingen op deze website zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van debeschikbaarheid van de bestelde producten. Alle afbeeldingen van de te bestellen producten vormen slechts een indicatie. onlinestickershop.nl is niet aansprakelijk voor de hier eventueel uit voortvloeiende consequenties.

4. Betalingsmogelijkheden
onlinestickershop.nl hanteert de volgende betalingsmethoden:

Klik hier voor een Betalingswijze en afspraken

Onder rembours (tot € 150,-)

  • Voorafgaande overmaking via bank of giro
  • Contante betaling bij afhalen
  • Ideal betalingen
  • Paypal betalingen

5. Product-prijzen
Alle aangegeven prijzen zijn in Euro's inclusief BTW. Eventuele verzendkosten en verwijderingsbijdragezijn niet bij de prijzen inbegrepen. Alle afbeeldingen, prijzen en aanbiedingen zijn onder voorbehoud.

6. Levering
Koper is verplicht de bestelde en ter levering aangeboden zaken in ontvangst te nemen.

Levering van de door U bestelde producten geschiedt door- en onder verantwoordelijkheid van onlinestickershop.nl. Indien op uw bestelling verzendkosten van toepassing zijn zal dit in de bevestiging nogmaals worden vermeld. De levertijd van uw bestelling bedraagt volgens 'de wet, kopen op afstand' maximaal 30 dagen. De levertijd van uw bestelling bij onlinestickershop.nl zal doorgaans 4 dagen bedragen. Indien de levertijd langer bedraagt dan 4 dagen wordt U electronisch op de hoogte gesteld. Wij zullen u dan een nieuwe levetijd voorstellen. Wanneer de levertijd niet gehaald wordt heeft u de mogelijkheid de bestelling te ontbinden. Reeds betaalde bestellingen zullen, bij ontbinding van de overeenkomst binnen 30 dagen terug gestort worden.Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland, tenzij anders overeengekomen.

7. Reclamatie
onlinestickershop.nl is verantwoordelijk voor de door haar geleverde producten en de levering ervan.Wanneer het afgeleverde product niet aan de overeenkomst voldoet zal het ontbrekende alsnog door onlinestickershop.nl worden gecompleteerd, dan wel naar haar keuze, overgaan tot herstel of vervanging van hetgeleverde product.

8. recht van retour
De consument heeft recht op een retourperiode van 7 werkdagen na levering van het product. Deze mag een product binnen die periode terugsturen, waarbij hij/zij alleen de portokosten voor het terugsturen hoeft te betalen. De reden van teruggaaf is niet nodig.

Wat zijn de voorwaarden voor deze retourperiode?

-Het product moet ongeopend geretourneerd worden, verzegeling en verpakking mogen niet beschadigd c.q. verbroken zijn.
-Retourperiode geldt niet voor aankopen die speciaal, op bestelling, zijn gemaakt.
-Retourperiode geldt niet voor een dienst waarmee de verkoper met instemming van de consument is begonnen voordat de retourperiode is verstreken.
-Voor het retourneren van het product dient contact opgenomen te worden met CarTribal.nl.
-Het aankoopbedrag zal binnen 30 dagen worden gereteourneerd door onlinestickershop.nl.

9. prijsverhogingen
Prijsverhogingen zijn toegestaan indien deze het gevolg zijn van wettelijke bepalingen (bijvoorbeeld een BTW tariefswijziging). Indien er een prijsverhoging plaatsvindt zult u als klant van onlinestickershop.nl hier tijdig van hoogte worden gebracht. Hierna heeft u het recht op ontbinding van de overeenkomst.

10. Ontbinding:
a. Koper enige op hem berustende verplichting jegens onlinestickershop.nl niet, niet tijdig of niet juist nakomt.
b. Koper failliet verklaard wordt, of een verzoek daartoe ingediend is, surceance van betaling aanvraagt of aangevraagd is, of wanneer hij in- voorlopige- surceance van betaling verkeert.
c. Op het geheel of gedeelte van zijn eigendommen beslag wordt gelegd.
d. De Koper krachtens rechtelijk vonnis handelsonbekwaam is geworden of van zijn vrijheid beroofd is.
e. Koper ontbonden of geliquideerd wordt of, indien het een natuurlijk persoon betreft, overlijdt.
f. Koper overgaat tot staking of daartoe is overgegaan, overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaand bedrijf, en koper nog niet aan al zijn verplichtingen jegens onlinestickershop.nl heeft voldaan, heeft onlinestickershop.nl het recht door het enkel plaatsvinden van een der opgemelde omstandigheden, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, hetzij het geleverde als eigendom van onlinestickershop.nl terug te vorderen, hetzij enig bedrag door koper aan onlinestickershop.nl verschuldigd, in zijn geheel op te eisen. Daarnaast heeft onlinestickershop.nl het recht om van koper schadevergoeding te vorderen.

11. orders
-Het plaatsen van een order is bindend.
-Bij het plaatsen van een order bent u zich bewust van onze algemene voorwaarden en heeft u deze geaccepteerd. 
-Orders kunnen alleen worden veranderd of geannuleerd indien deze nog niet in productie genomen zijn. 
-Orders kunnen niet worden geretourneerd. Dit omdat iedere order maatwerk is. 
-Het plaatsen van een order is bindend.

12. schade
onlinestickershop.nl is niet verantwoordelijk voor opgelopen schade na het (verkeerd) toepassen van het product.Danwel het (verkeerd) aanbrengen cq. (verkeerd) verwijderen van het product.
Tevens is onlinestickershop.nl is niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan, voor, tijdens of na het aanbrengen van de sticker danwel schade aan het object waarop de sticker is/wordt aangebracht danwel schade ontstaan tijdens het gebruik van de producten van onlinestickershop.nl

13. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Op alle rechtsbetrekkingen tussen onlinestickershop.nl en U is het Nederlandse recht van toepassing.Geschillen worden zoveel mogelijk onderling opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn kunnen beide partijen een gerechtelijke procedure starten.

14. Logo's eigenaren
Alle logo's behoren toe aan hun respectievelijke eigenaren en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Bent u de eigenaar van een logo/merk en wenst u uw logo hier niet te zien, bel of neem contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en wij zorgen ervoor dat de sticker uit ons assortiment verdwijnt.

Like ons op Facebook!

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Online Stickershop
  1. Naam(*)
    Ongeldige invoer
  2. Email adres(*)
    Ongeldige invoer